| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Mapa Lubinusa Słupsk Słupsk On-line Słupsk Słupsk
- | - Katalog Firm | Słupsk Powiat Firmy | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Pogoda | Kamery | Hejnał Słupski | Herb Słupska | Flaga Słupska | Społeczność Lokalna - | -
- | - Słupsk Powiat | Wyszukiwarka | Klimat | Kalendarz | Słupsk w liczbach | Miasta partnerskie | Plan miasta Słupska | Bezpieczny Słupsk | Bezrobocie Słupsk | Sylwester Słupsk - | -


Rozrywka / Sondaż SMS / Regulamin

Postanowienia ogólne
01. Organizatorem Sondażu SMS (dalej "Sondaż") jest Grupa Słowińskie Ltd.
Adres do korespondencji w Polsce: Wielichowo 15, 76-206 Slupsk (dalej "Organizator").
02. Sondaż trwa do godziny 00:00:00 dnia 31 grudnia bieżącego roku i automatycznie będzie przedłużony o kolejny rok.
03. Sondaż jest przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu poznanie preferencji użytkowników serwisów portalu internetowego www.slupsk.edu.pl.
04. Organizator Sondażu pragnie zasięgnąć opinii użytkowników portalu www.slupsk.edu.pl poprzez zbieranie wypowiedzi internautów dotyczących życia społecznego.
05. Wyniki Sondażu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora Sondażu na stronach www.slupsk.edu.pl
06. Sondaż prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
07. Sondaż nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

Uczestnicy Sondażu
01. Udział w Sondażu polega na przesłaniu SMS-a z wypowiedzią na określony temat wedle schematu opisanego w Regulaminie.
02. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Organizatora Sondażu, współpracowników Organizatora Sondażu oraz członków ich rodzin. Sondaż przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników sieci T-mobile, Plus GSM, Orange i Play.
03. W Sondażu samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Sondażu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
04. Wysłanie przez uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
05. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizator Sondażu oraz na stronie internetowej http://www.sonda.slupsk.edu.pl.
06. Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Sondażu dodatkową wiadomość poprzez SMS, zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą Sondażu. Wiadomość taka będzie dostarczana do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Sondażu.
07. Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Sondażu dodatkową wiadomość poprzez SMS, zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą Sondażu. Wiadomość taka będzie dostarczana do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Sondażu.

Zasady Sondażu
01. Aby oddać swój głos w Sondażu oraz wziąć udział w losowaniu nagrody należy wysłać w okresie trwania Sondażu określonym powyżej wiadomość SMS pod numer 72480. Treść wiadomości SMS musi być zgodna z następującym schematem: at mis.1 lub at mis.2
02. Koszt wysłania każdej wiadomości SMS na numer 72480 wynosi 2 PLN netto (2,46 PLN brutto).
03. Po otrzymaniu wiadomości SMS, System odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.
04. Każdy uczestnik może wziąć udział w Sondażu dowolną ilość razy. Z jednego numeru telefonu można wysyłać wiadomości SMS wielokrotnie.
05. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Sondażu.

Nagrody
01. Fundatorem nagród jest Organizator Sondażu.
02. Nagrodami w Sondażu są gadżety i publikacje związane ze Słupskim Niedźwiadkiem Szczęścia.
03. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.
04. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
05. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich osób, które wzięły udział w Sondażu Miesiąca zgodnie z niniejszym regulaminem.
06. Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora.
07. Laureat zostanie poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody telefonicznie pod numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS.
08. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest przesłanie mailem przez laureata danych, umożliwiających identyfikację laureata obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium RP oraz numer telefonu komórkowego podany w temacie maila w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wygranej. Uczestnik przesyła swoje dane osobowe na adres wskazany w wiadomości SMS informującej o wygranej tj. na adres info@grupaslowinskie.slupsk.edu.pl.
09. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość SMS otrzymaną od Organizatora w terminie, o którym mowa powyżej, lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub podania niepełnych danych nagrody przypadają na rzecz Organizatora.
10. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
11. Organizator Sondażu zobowiązuje się do wysłania nagród laureatom Sondażu najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania prawidlowych danych laureata.
12. Nad prawidłowym przebiegiem Sondażu i losowaniem nagród czuwać będzie specjalnie do tego powołana komisja. Zadaniem Komisji będzie ponadto:
a. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
b. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
13. Losowanie nagród odbywać się będzie w następujący sposób: każdemu SMS-owi, zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych, komisja wylosuje tyle numerów, ile jest poszczególnych nagród. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS. Komisja zadzwoni na wybrany numer. Jeśli Uczestnik nie odbierze telefonu, nie prześle danych stosownie do obowiązku określonego ust. 8 powyżej nagrody przypadają na rzecz Organizatora.
14. Organizator Sondażu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do producentów.
15. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Sondażu jest Grupa Słowińskie Ltd., Wielichowo 15, 76-206 Slupsk. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagród.
16. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy Sondażu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Grupa Słowińskie Ltd., Wielichowo 15, 76-206 Slupsk.
17. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Sondażu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub wręczenia nagród.
18. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureatów Sondażu mogą być publikowane przez Organizatora na stronach http://www.sonda.slupsk.edu.pl.
19. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia. Po zakończeniu procesu przetwarzania danych osobowych laureatów dane te zostaną poddane procesowi anonimizacji.

Reklamacje
01. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Sondażu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Sondażu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego comiesięcznych laureatów.
02. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji www.slupsk.edu.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora Sondażu w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika Sondażu, składającego reklamację.
03. Reklamacja Usług i Serwisów SMS w przypadku niezgodności z Regulaminem Usług i Serwisów SMS Cashbill.

Postanowienia końcowe
01. Uczestnicy niniejszego Sondażu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach w szczególności wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego.
a. niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora Sondażu lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.
02. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
03. Organizator Sondażu nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca w udział w Sondażu z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.
04. Organizator Sondażu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS -owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.